live-air

/ RECENT NEWS / 최백호 컨서트 무료입장 당청자 발표

최백호 컨서트 무료입장 당청자 발표

한미라디오에서 개국 25주년 스마트 폰 앱 런칭 기념으로
오는 11월 14일 토요일 저녁 7시에 있는
최백호 컨서트200명 무료입장 당첨자가 발표되었습니다
당첨자 명단은 한미라디오 .COM에들어가서 공지사항 란에서 이름을 확인 할수 있으며
또한 담청자들이 남긴 이메일로 오늘 매일이 전달 됩니다
담청자는 받는 이메일 주소로 다시 티켓을 받을 주소을 보내주시면 됩니다
담청자 명단은 아래와 같습니다

1. An, Byung I
2. Miyoung Park
3. JohnLee
4. Yon Cha Um
5. Jum Yoon
6. Seung k.Lee
7. 김덕환
8. Jungpyo Lee
9. 조주연
10. David Hahn
11. Mike Kim
12. 배종택
13. Aeran Kang
14. 박영재
15. Fabiola Kim
16. 조경민
17. Youngsun chandler
18. Jenifer kim
19. 박흥준
20. Gyosuk guel
21. Janet Park
22. Ki Min
23. Monica Park
24. 전진희
25. Young join park
26. 김재형
27. Sung k park
28. 조 연희
29. 임은주
30. Kyeong Kang
31. 김충식
32. Kyunghwa Kim
33. Seung Hwang
34. WEEKWAN JANG
35. lynn shin
36. Peter Park
37. 김광구
38. 김성해
39. Kung c Tang
40. Mikyong Brown ko
41. Young Joo Choe
42. Cho, ChangBum
43. Susie Yun
44. 한혜순
45. Kyungsun Shim
46. 강귀순
47. Han tong hon
48. Sandra Yoo
49. 최옥향
50. Brian Chen
51. 박기성
52. Joung s Han
53. 김민희
54. Park, Il Hwan
55. Hyon s Smith
56. Sonny pak
57. Tina kim
58. Lance kim
59. Sonny pak
60. 김 영인
61. Jin mo sung
62. 김 태실
63. Junghee kim
64. Cindy jang
65. 박현주
66. Yong Kim
67. moonja suh
68. 지미 리
69. Hisun Noh
70. MunSun Vogt
71. Han choi
72. Sang Lee
73. 석선옥
74. 김정옥
75. 이윤정
76. 윤은미
77. Kristen Yoon
78. 이창
79. 이기연
80. 김 경화
81. John Chung
82. Nina Park
83. Young Joo Youn
84. Melony sim
85. 박은경
86. Deborah Hong
87. 한상우
88. Jung lae. Lee
89. Thomas Kang
90. Oksoon Choi
91. Okju Pak
92. Jinhwan Lee
93. Min Baek
94. In sook Baek
95. 권혁완
96. 크리스틴 임
97. Ahn Kyong-Zoo
98. 양수성
99. 박인배
100. 한신평
101. Pronunc Bong-Choi
102. Jo Gyong-Si
103. 과명세
104. Andrew Chang
105. James Ku
106. 홍성룡
107. 이주택
108. 장교영
109. 경명철
110. Chang Kyou-Chull
111. Ahn Dae-Du
112. Pronunc Kyou-Chull
113. 강성범
114. 박명규
115. 홍순창
116. 정수나무
117. 장옥님
118. James Wang
119. 김성응
120. Daniel Kim
121. 윤종배
122. Jeon Dae-Du
123. An Gyong-Si
124. Chon Kang
125. 손대식
126. Ri Ho-Pyong
127. 심재원
128. John Han
129. Jong Chang-Hee
130. 박복용
131. 안진
132. 문소산
133. Kang Jae-Yup
134. Alan Kim
135. Si Ho-Pyong
136. Kyong-Zoo
137. Michael Ham
138. Susan Shin
139. 이원군
140. 강성철
141. Byon Seung-Lip
142. 김영국
143. Oh Shin-Cho
144. Joanne Kim
145. Grace Shin
146. 오필훈
147. 김일환
148. 안희구
149. Chang Yong-Chui
150. Choi Eui-Tae
151. 홍진표
152. 송웅달
153. Angela Shim
154. 이호경
155. Hwang Chang-Hee
156. An Chulsoon
157. 안인기
158. Chol Youngchul
159. 이상흡
160. Gwang Young-Su
161. Ha Myung-Sun
162. Ahn Soo-Kyung
163. San Byung-Soon
164. 하원
165. 류시형
166. 이덕건
167. 고영탁
168. 김필준
169. 고민구
170. Bill Bang
171. Jo Se-Hong
172. Jeong Soon-Ei
173. Casey Choeng
174. Pronunc Hyang-Soon
175. Ri Kyung-Hwa
176. Kristy Lee
177. Ryom Young-Nae
178. 박수동
179. San
180. You Chun-Ok
181. An Soon-Ei
182. Jamie Suh
183. Kim Mi-Kum
184. Lee Syung-Soon
185. Chol Eun-Sook
186. Kevin Bang
187. Mi Ran Lee
188. 노명호
189. 김평렬
190. 김박
191. Paul Kang
192. Reyna Jung
193. Steve Sun
194. Sue Mi Hwang
195. Victoria Lee
196. 권재덕
197. Yong Ga Lee
198. Roy Kim
199. Choi Won Joo
200. 민노형

Comments are disabled